Võlaõigus

Õigusbüroo Verdict nõustab kliente tehingute ettevalmistamisel, lepingute koostamisel ning lepingulistest ja lepinguvälistest võlasuhetest tekkinud vaidluste lahendamisel.

Kuigi korrektselt koostatud dokumendid vähendavad oluliselt hilisemaid vaidlusi, tekib vahel siiski olukordi, kus vastaspool ei täida lepinguga kokkulepitud kohustusi või täidab neid ebakorrektselt.

 

Õiguskaitsevahendid

Sellisel juhul on Teil võimalik kasutada seaduses nimetatud õiguskaitsevahendeid. Kui vastaspool on oma kohustusi rikkunud, on Teil õigus:

  • nõuda kohustuse täitmist
  • oma kohustuste täitmisest keelduda
  • nõuda kahju hüvitamist
  • taganeda lepingust või öelda leping üles
  • alandada hinda
  • nõuda viivist, kui viivitatakse rahalise kohustuse täitmisega

Võite kasutada kohustuse rikkumise korral eraldi või koos kõiki seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid, kui seadusest või lepingust ei tulene teisiti.

Näiteks võite korraga lepingu lõpetada ja nõuda kahju hüvitamist.

Viivise puhul on oluline see, kas määras on kokku lepitud lepingus või tuleb lähtuda seaduses sätestatust. Kui lepingus viivises kokku ei ole lepitud, siis saab nõuda viivist seaduses sätestatud määras. Nimetatud määr on muutuv, hetkel on selleks 8% aastas ehk ligikaudu 0,022 % päevas. Kui see viivis on liiga väike, siis tuleb kirjalikult kokku leppida suuremas määras. Ainult arvel viivise määra kajastamisest ei pruugi olla abi.

 

Kahju hüvitamine

Põhiseadusest tulenevalt on igaühel õigus talle ükskõik kelle poolt õigusvastaselt tekitatud varalise ja mittevaralise kahju hüvitamisele.

Kahju hüvitamise eesmärgiks on taastada kannatanule kahju tekitamisele eelnev olukord (niivõrd, kui see on võimalik). Isik peab kahju hüvitama üksnes juhul, kui asjaolu, millel tema vastutus põhineb, on kahju tekkimisega sellises seoses, et tekkinud kahju on selle asjaolu tagajärg (põhjuslik seos).

Kahju olemasolu ja suurust peab tõendama kannatanu. Juhul, kui kahju suurust ei ole võimalik täpselt kindlaks teha kuid kahju on olemas, siis saab kahju hüvitise suuruse määrata kohus.

Kui kahjunõude esitab käibemaksukohuslasest ettevõte, siis on oluline märkida, et kahju hüvitisele käibemaks ei lisandu, sest tegemist ei ole kauba või teenuse müügiga.

Verdict Õigusbüroo juristid on valmis Teid esindama kõikides eelnimetatud võlaõiguslikes küsimustes kohtuväliselt, kohtus ning vajadusel ka täitemenetluses.

Please enter your name.
Please enter a valid email.
Please enter a valid phone number.
Please enter a message.
Please check this field.

Õigusbüroo Verdict

Jagatud mure on lahenduse algus. Võtke meiega ühendust ja leiame lahenduse

Aadress

Laki 14a, Tallinn