Privaatsuspoliitika

Eesmärk

Privaatsuspoliitika eesmärgiks on informeerida isikuid, kelle andmeid Õigusbüroo Verdict OÜ (Verdict) töötleb. Selgitame, milliseid isikuandmeid, kuidas ja mis eesmärgil me töötleme ning millised on eraisikute õigused, kelle isikuandmeid töödeldakse.

Teavitamiskohustus tuleneb Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määruse (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta.

Vastutav töötleja

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Õigusbüroo Verdict OÜ (registrikood 14350092, juriidiline aadress Mingi 5 – 71, 13424, Tallinn).

Isikuandmete töötlemise seaduslikkus

Verdict tegeleb oma klientide nõustamisega õigusabilepingu alusel ning töötleb selle käigus oma kliendi ja kliendi vastaspooleks olevate isikute isikuandmeid tuginedes andmekaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktidele a ja b.

Õigusnõustamise käigus töödeldakse füüsilisest isikust kliendi, juriidilisest isikust kliendi juhtorgani liikme või töötaja, füüsilisest isikust kliendi vastaspoole ja juriidilisest isikust kliendi vastaspoole juhtorgani liikmete isikuandmeid.

Töödeldavad andmed pärinevad kliendilt, kliendi vastaspoolelt ja avalikest allikatest.

Andmeid töödeldakse kooskõlas andmekaitse üldmääruse, isikuandmete kaitse seaduse, isikuandmete kaitse rakendamise seaduse ja Andmekaitse Inspektsiooni juhistega.

Järelevalve

Kui arvate, et Teie andmete töötlemine ei ole kooskõlas isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega, siis võtke meiega palun ühendust e-posti teel. Kontrollime Teie avalduses toodud asjaolusid ning puuduste tuvastamisel kõrvaldame need viivitamatult

Kui Te ei ole rahul sellega, kuidas avaldus lahendati, siis on võimalik abi saada Andmekaitse Inspektsioonist.

Andmete edastamine kolmandatele isikutele

Verdictil on õigus oma lepinguliste kohustuste täitmiseks edastada isikuandmeid kolmandatele isikutele, eelkõige koostööpartneritele Eesti Vabariigis ja Euroopa Liidus.

Andmete säilitamise tähtaeg

Isikuandmeid säilitatakse 10 aastat tulenevalt tsiviilseadustiku üldosa seaduses sätestatud aegumistähtaegadest.

Isikute õigus tutvuda teda puudutavate andmetega

Tulenevalt kehtivast õigusest, on igal füüsilisel isikul õigus tutvuda oma isikuandmetega ja saada neist koopia, õigus nõuda enda isikuandmete ülekandmist teisele vastutavale töötlejale, õigus nõuda enda isikuandmete kustutamist, parandamist või täiendamist ja isikuandmete töötlemise piiramist ning esitada töötlemisele vastuväide.

Need õigused ei ole absoluutsed ning esitatud taotlusest on võimalik keelduda andmekaitse üldmääruses sätestatud alustel.

Riigi õigus isikuandmetega tutvuda

Õigusaktides sätestatud juhtudel on riigiasutustel (politsei, prokuratuur, kohtud, julgeolekuasutused) õigus nõuda isikuandmeid. Kirjalikku nõuet ja sellega seotud kirjavahetust ning dokumente säilitatakse kuni 10 aastat.